Uvjeti poslovanja

pružatelja usluge/nalogoprimca Nikole Božića, vl.obrta za usluge NIZ

1. OPĆENITO O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Ovim općim uvjetima poslovanja definiraju se uvjeti korištenja usluga Nikole Božića, vl.obrta za usluge NIZ (u daljnjem tekstu: obrt za usluge NIZ) sve u skladu sa prethodno sklopljenim Ugovorom.

Potpisom ugovora, ugovorne strane prihvaćaju opće uvjete poslovanja.

 

Sklapanju ugovora uvijek će prethoditi pregovaranje stranaka o bitnim sastojcima ugovora.

 

Ugovor je sklopljen kada se ugovorne strane suglase o bitnim sastojcima ugovora, nakon čega se pristupa potpisu Ugovora.

 

Ugovor mora biti potpisan od strane ugovornih strana prije početka pružanja usluga.

U Ugovoru će jasno biti navedena prava i obaveze svake ugovorne strane, oko kojih su ugovorne strane prethodno pregovarale.

2. UVJETI RADA

Naručitelj usluge/nalogodavac se obvezuje da će pružatelju usluge/nalogoprimcu pružiti sve informacije koje su mu potrebne i nužne za ispunjenje njegovih obaveza iz ugovora, odnosno za uredno obavljanje posla.

 

Naručitelj usluge/nalogodavac se obvezuje da će pružatelju usluge/nalogoprimcu  omogućiti ulazak u nekretninu koja je predmet ugovora, i pristup svim dijelovima na kojima je potrebno obaviti posao, sve u skladu sa ugovorom.

 

Ukoliko naručitelj usluge/nalogodavac to ne učini, pružatelj usluge/nalogoprimac ima pravo naplatiti naknadu, odnosno smatrati će se da je pružatelju usluge/nalogoprimac uredno obavio posao toga dana.

 

Naručitelj usluge/nalogodavac i pružatelj usluge/nalogoprimac su suglasni da će međusobna prava i obaveze urediti ugovorom kojega se obvezuju sklopiti prije početka obavljanja posla.

3. SKLAPANJE UGOVORA

Sklapanju ugovora prethodi pregovaranje stranaka o bitnim sastojcima ugovora. Nakon usmenog dogovora stranaka, pružatelj usluge/nalogoprimac šalje naručitelju usluge/nalogodavcu ponudu za plaćanje, i ugovor. Po primitku ponude za plaćanje i potpisa ugovora, smatra se da je ugovor sklopljen, kao i da je naručitelj usluge/nalogodavac prihvatio opće uvjete poslovanja pružatelja usluge/nalogoprimca.

 

Prava i obveze svake ugovorne strane, definiraju se ugovorom.

4. OPREMA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pružatelj usluge/nalogodavac za rad koristi svoju opremu za čišćenje te sredstva za čišćenje koja su ekološki prihvatljiva te nisu štetna za zdravlje čovjeka. Također se mogu korisiti sredstva za čišćenje koja osigurava naručitelj usluge/ nalogodavac, ukoliko je tako utvrđeno prilikom dogovora oko sklapanja usluge čišćenja. 

5. OTKAZIVANJE UGOVORA

Ukoliko naručitelj usluge/nalogodavac otkaže ugovor prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, isti je dužan pružatelju usluge/nalogoprimcu platiti cijeli ugovoreni iznos, kao da je ugovor izvršen u cijelosti. 

6. PRAVO PRITUŽBE NARUČITELJA USLUGE/NALOGODAVCA

Nakon što pružatelj usluge/nalogoprimac izvrši svoje obaveze iz ugovora odnosno nakon pružene usluga, naručitelj usluge/nalogodavac je u obvezi provjeriti kvalitetu obavljenog posla te je u slučaju nezadovoljstva ili nepravilnosti u radu, dužan obavijestiti pružatelja usluge/nalogoprimca o tome unutar 24 sata. 

7. CIJENE

Sve cijene objavljene na web stranici obrta za usluge NIZ su u kunama I eurima.

 

Sve cijene su okvirne i podložne promjenama ako na terenu pružatelj usluge/nalogorpimac zatekne stanje drukčije od predočenoga, a svakako ovise o dogovorenom paketu usluga. 

8. PRUŽANJE USLUGA

Upite za naše usluge zaprimamo preko e-maila, telefonski, pismeno ili usmeno. Svaki upit mora sadržavati vrijeme, mjesto i opis posla koji se treba obaviti.

Nakon upita pružatelj usluge/nalogoprimac potvrđuje naručitelju usluge/nalogodavcu da je upit zaprimljen, te ga obaviještava o vremenu i mjestu obavljanja usluge, kao i o cijeni. Naručitelj usluge/nalogodavac će primiti račun u pismenom ili elektroničkom obliku najkasnije 48 sati nakon obavljene usluge/posla. 

9. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prilikom plaćanja usluge, naručitelj usluge/nalogodavac daje izričiti pristanak da obrt za usluge NIZ kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke, koji proizlaze iz ugovornog odnosa sa naručiteljem usluge/nalogodavcem u sljedećim kategorijama osobnih podataka:

 • ime i prezime
 • OIB
 • primarna adresa
 • elektronska pošta
 • telefonski broj
 • arhiva bilo kakve dodatne komunikacije
 • podaci o naručenim uslugama

 

Pri naručivanju usluga naručitelj usluge/nalogodavac daje suglasnost da se njegovi osobni podaci smiju koristiti u svrhe:

 • izvedbe usluge
 • oglašavanja
 • statističkih analiza
 • provedbe istraživanja tržišta
 • slanja reklamnih materijala
 • obavještavanja o novostima u ponudi i poslovanju,

 

Za sve navedene svrhe mogu se koristiti fotografije obavljenog posla u nekretnini naručitelja usluge/nalogodavca. 

10. PREDMET USLUGE/NALOGA

Opis usluge/posla odnosno naloga kojega pružatelj usluge/nalogoprimac mora izvršiti, biti će detaljno definiran ugovorom kojega će ugovorne strane prije početka obavljanja posla potpisati, kako nebi došlo do naknadnih nesporazuma na terenu prilikom obavljanja posla. 

11. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Obrt za usluge NIZ osobno obavlja preuzeti posao, no moguće je i zapošljavanje dodatne radne snage, te povjeravanje obavljenog posla drugim osobama, koje su u poslovnom odnosu sa pružateljem usluge/ nalogoprimcem. 

12. ODGOVORNOST NARUČITELJA USLUGE/NALOGODAVCA

Naručitelj usluge/nalogodavac je odgovoran za davanje krivih, lažnih, ili nepotpunih podataka prilikom naručivanja usluge na jedan od navedenih načina.

 

Naručitelj usluge/nalogodavac je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore ili žalbe na ispostavljeni račun za izvršenje usluge.

 

Naručitelj usluge/nalogodavac je dužan odmah ili najkasnije u roku od 24 sata nakon obavljenog posla/pružene usluge obavijestiti pružatelja usluge/nalogoprimca o nedostatcima i nepravilnostima. 

13. ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGE/NALOGOPRIMCA

Pružatelj usluge/nalogoprimac odgovara naručitelju usluge/nalogodavcu za profesionalno, kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluge u skladu s njegovom narudžbom.

 

Pružatelj usluge/nalogoprimac se obvezuje poštovati pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu, te upute za svoju sigurnost u objektu u kojem se pruža usluga. 

14. MJERODAVNO PRAVO I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

U slučaju spora između naručitelja usluge/nalogodavca i pružatelja usluge/nalogoprimca, isti će pokušati riješiti mirnim putem, a ako to ne bude bilo moguće, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Rijeci. 

15. OTKAZ I ODGODA PRUŽANJA USLUGE U SLUČAJU IZVANREDNIH OKOLNOSTI

U slučaju neočekivanih kvarova, bolesti ili smrti zaposlenika, vremenskih neprilika i drugih viših sila, pružatelj usluge/nalogoprimac zadržava pravo otkaza ili odgode usluge. 

16. UVJETI PLAĆANJA

Obrt za usluge NIZ nije u sustavu PDV-a, a računi se izdaju nakon pružanja usluge, osim ako je drukčije navedeno u ponudi ili ugovoru. Način plaćanja je na transakcijski račun pružatelja usluge/nalogoprimca 

Pružatelj usluge/nalogoprimac

Nikola Božić, vl.obrta za usluge NIZ